Abistaja
Care taker
Abivahend
Aid
Abivajaja
Needy person
Hoolekanne
Welfare
Kuulmispuue
Auditory disability
Liikumispuue
Mobility disability
Munitsipaaltoetus
Municipal support
Nägemispuue
Visual disability
Puuetega inimesed
People with disabilities
Riiklik toetus
Government support
Sotsiaaltöötaja
Social worker
Sotsiaalvaldkond
Social sector
Tugiisik
Support person
Vaimupuue
Mental disability