Abistaja
Care taker
Abivahend
Aid
Abivajaja
Needy person
Ajakirjandustööstus
Press industry
Ajalugu
History
Akt
Act
Aktsepteerimine
Acceptance
Allergia
Allergy
Arheoloogia
Archeology
Arhitektuur
Architecture
Aruanne
Report
Arvutiteadus
Computer science
Aspiriin
Aspirin
Astma
Asthma
Astronoomia
Astronomy
Autist
Autistic
Autotööstus
Automotive industry
Avalikud suhted
Public relations
Bioloogia
Biology
Delegaat
Delegate
Disain
Design
Diskrimineerimine
Discrimination
Edendamine
Promotion
Eeskuju
Example
Eesmärk
Purpose
Ehitustööstus
Building industry
Erakond
Political party
Erakorraline arstiabi
Emergency medical treatment
Esimees
Chairman
Ettepanek
Proposal
Filoloogia
Philology
Filosoofia
Philosophy
Füüsika
Physics
Geograafia
Geography
Haige
Diseased
Haigus
Disease
Halvatud
Paralyzed
Hambaravi
Dental care
Haridus
Education
Hoolekanne
Welfare
Informaatika
Informatics
Informatsioon
Information
Infotehnoloogia
Information technology
Jaekaubandus
Retail trade
Joogitööstus
Beverage industry
Juhatus
Board
Järelevalve
Supervision
Kaasatus
Inclusion
Kaevandamine
Mining
Kargud
Crutches
Keeled
Languages
Keemia
Chemistry
Keemiatööstus
Chemical Industry
Kirjandus
Literature
Kogukond
Community
Komitee
Committee
Kommunikatsioon
Communication
Konsensus
Consensus
Konventsioon
Convention
Koolitus
Training
Koosolek
Meeting
Kulu
Expense
Kunst
Art
Kurt
Deaf
Kuuldeaparaat
Hearing aid
Kuulmispuue
Auditory disability
Kättesaadavus
Accessibility
Köha
Cough
Laevatööstus
Ship industry
Ligipääsetavus
Accessibility
Liige/liikmed
Member/members
Liikumispuue
Mobility disability
Lonkama
Limp
Maailm
World
Majandus
Economy
Majandus
Economy
Majandus
Economy
Matemaatika
Mathematics
Meditsiin
Medicine
Meelelahutustööstus
Entertainment industry
Ministeerium
Ministry
Minister
Minister
Misioon
Mission
Munitsipaaltoetus
Municipal support
Muusika
Music
Märkus
Remark
Nohu
Coryza
Nägemispuue
Visual disability
Näide
Example
Näitlemine
Acting
Nõupidamine
Consultation
Nõustumine
Acceptance
Oluline/tähtis
Important
Omavalitsus
Municipality
Operatsioon
Operation
Osalemine
Participation
Palavik
Fever
Palk
Salary
Pangandus
Banking industry
Paranema
Heal
Personalihaldus
Personnel management
Pime
Blind
Poliitika
Politics
President
President
Protokoll
Protocol
Psühholoogia
Psychology
Puue
Disability
Puue
Disability
Puuetega inimesed
People with disabilities
Põletik
Inflammation
Põllumajandus
Agriculture
Raamatupidamine
Accounting
Rahandus
Finance
Rakendamine
Application/harnessing
Ratastool
Wheelchair
Ravimid
Medications
Ravimitööstus
Pharmaceutical industry
Rehabilisatsioon
Rehabilitation
Reisitööstus
Travel industry
Riigiamet
Civil service
Riigikogu
Parliament
Riik
Country
Riiklik toetus
Government support
Seadus
Law
Seminar
Seminar
Sidusus
Coherence
Silmatilgad
Eye drops
Sinikas
Bruise
Sisekõrva implantaat
Cochlear implant
Sotsiaalkaitse
Social protection
Sotsiaalteadused
Social sciences
Sotsiaaltöötaja
Social worker
Sotsiaalvaldkond
Social sector
Sotsioloogia
Sociology
Strateegia
Strategy
Stress
Stress
Suursaadik
Ambassador
Süst
Injection
Tabletid
Tablets
Talupidamine
Farming
Teadus
Science
Teadvuseta
Unconscious
Tehnika
Technique
Tehnoloogia
Technology
Televisioon
Television
Teoloogia
Theology
Terve
Healthy
Tervis
Health
Tootmine
Production
Tootmine
Production
Tugiisik
Support person
Tulu
Income
Turundus
Marketing
Tööhõive
Employment
Töörühm
Workshop
Töötuba
Workshop
Töövaldkonnad
The main areas of work
Töövõime
Work ability
Universaalne disain
Universal design
Usher
Usher
Vaegkuulja
Hard of hearing
Vaimupuue
Mental disability
Vaktsineerimine
Vaccination
Valitsus
Government
Valmisolek
Readiness
Valu
Pain
Valuvaigisti
Painkiller
Veritsema
Bleed
Veterinaaria
Veterinary
Vigastus
Injury
Visioon
Vision
Väsimus
Fatigue/vatigue
Võrdsus
Equality
Ärijuhtimine
Business management
Õiglus
Justice
Õigus
Right
Õigusteadus
Science of law
Õpetamine
Teaching
Ühiskond
Society
Ümarlaud
Roundtable