Act
Akt
Acceptance
Aktsepteerimine
Report
Aruanne
Delegate
Delegaat
Discrimination
Diskrimineerimine
Promotion
Edendamine
Purpose
Eesmärk
Political party
Erakond
Chairman
Esimees
Proposal
Ettepanek
Information
Informatsioon
Board
Juhatus
Supervision
Järelevalve
Inclusion
Kaasatus
Community
Kogukond
Committee
Komitee
Communication
Kommunikatsioon
Consensus
Konsensus
Convention
Konventsioon
Training
Koolitus
Meeting
Koosolek
Accessibility
Kättesaadavus
Accessibility
Ligipääsetavus
Member/members
Liige/liikmed
World
Maailm
Economy
Majandus
Ministry
Ministeerium
Minister
Minister
Mission
Misioon
Remark
Märkus
Consultation
Nõupidamine
Acceptance
Nõustumine
Important
Oluline/tähtis
Municipality
Omavalitsus
Participation
Osalemine
Politics
Poliitika
President
President
Protocol
Protokoll
Disability
Puue
Application/harnessing
Rakendamine
Rehabilitation
Rehabilisatsioon
Parliament
Riigikogu
Country
Riik
Law
Seadus
Seminar
Seminar
Coherence
Sidusus
Social protection
Sotsiaalkaitse
Strategy
Strateegia
Ambassador
Suursaadik
Workshop
Töörühm
Workshop
Töötuba
Work ability
Töövõime
Universal design
Universaalne disain
Government
Valitsus
Readiness
Valmisolek
Vision
Visioon
Equality
Võrdsus
Justice
Õiglus
Right
Õigus
Society
Ühiskond
Roundtable
Ümarlaud