Care taker
Abistaja
Aid
Abivahend
Needy person
Abivajaja
Press industry
Ajakirjandustööstus
History
Ajalugu
Act
Akt
Acceptance
Aktsepteerimine
Allergy
Allergia
Archeology
Arheoloogia
Architecture
Arhitektuur
Report
Aruanne
Computer science
Arvutiteadus
Aspirin
Aspiriin
Asthma
Astma
Astronomy
Astronoomia
Autistic
Autist
Automotive industry
Autotööstus
Public relations
Avalikud suhted
Biology
Bioloogia
Delegate
Delegaat
Design
Disain
Discrimination
Diskrimineerimine
Promotion
Edendamine
Example
Eeskuju
Purpose
Eesmärk
Building industry
Ehitustööstus
Political party
Erakond
Emergency medical treatment
Erakorraline arstiabi
Chairman
Esimees
Proposal
Ettepanek
Philology
Filoloogia
Philosophy
Filosoofia
Physics
Füüsika
Geography
Geograafia
Diseased
Haige
Disease
Haigus
Paralyzed
Halvatud
Dental care
Hambaravi
Education
Haridus
Welfare
Hoolekanne
Informatics
Informaatika
Information
Informatsioon
Information technology
Infotehnoloogia
Retail trade
Jaekaubandus
Beverage industry
Joogitööstus
Board
Juhatus
Supervision
Järelevalve
Inclusion
Kaasatus
Mining
Kaevandamine
Crutches
Kargud
Languages
Keeled
Chemistry
Keemia
Chemical Industry
Keemiatööstus
Literature
Kirjandus
Community
Kogukond
Committee
Komitee
Communication
Kommunikatsioon
Consensus
Konsensus
Convention
Konventsioon
Training
Koolitus
Meeting
Koosolek
Expense
Kulu
Art
Kunst
Deaf
Kurt
Hearing aid
Kuuldeaparaat
Auditory disability
Kuulmispuue
Accessibility
Kättesaadavus
Cough
Köha
Ship industry
Laevatööstus
Accessibility
Ligipääsetavus
Member/members
Liige/liikmed
Mobility disability
Liikumispuue
Limp
Lonkama
World
Maailm
Economy
Majandus
Economy
Majandus
Economy
Majandus
Mathematics
Matemaatika
Medicine
Meditsiin
Entertainment industry
Meelelahutustööstus
Ministry
Ministeerium
Minister
Minister
Mission
Misioon
Municipal support
Munitsipaaltoetus
Music
Muusika
Remark
Märkus
Coryza
Nohu
Visual disability
Nägemispuue
Example
Näide
Acting
Näitlemine
Consultation
Nõupidamine
Acceptance
Nõustumine
Important
Oluline/tähtis
Municipality
Omavalitsus
Operation
Operatsioon
Participation
Osalemine
Fever
Palavik
Salary
Palk
Banking industry
Pangandus
Heal
Paranema
Personnel management
Personalihaldus
Blind
Pime
Politics
Poliitika
President
President
Protocol
Protokoll
Psychology
Psühholoogia
Disability
Puue
Disability
Puue
People with disabilities
Puuetega inimesed
Inflammation
Põletik
Agriculture
Põllumajandus
Accounting
Raamatupidamine
Finance
Rahandus
Application/harnessing
Rakendamine
Wheelchair
Ratastool
Medications
Ravimid
Pharmaceutical industry
Ravimitööstus
Rehabilitation
Rehabilisatsioon
Travel industry
Reisitööstus
Civil service
Riigiamet
Parliament
Riigikogu
Country
Riik
Government support
Riiklik toetus
Law
Seadus
Seminar
Seminar
Coherence
Sidusus
Eye drops
Silmatilgad
Bruise
Sinikas
Cochlear implant
Sisekõrva implantaat
Social protection
Sotsiaalkaitse
Social sciences
Sotsiaalteadused
Social worker
Sotsiaaltöötaja
Social sector
Sotsiaalvaldkond
Sociology
Sotsioloogia
Strategy
Strateegia
Stress
Stress
Ambassador
Suursaadik
Injection
Süst
Tablets
Tabletid
Farming
Talupidamine
Science
Teadus
Unconscious
Teadvuseta
Technique
Tehnika
Technology
Tehnoloogia
Television
Televisioon
Theology
Teoloogia
Healthy
Terve
Health
Tervis
Production
Tootmine
Production
Tootmine
Support person
Tugiisik
Income
Tulu
Marketing
Turundus
Employment
Tööhõive
Workshop
Töörühm
Workshop
Töötuba
The main areas of work
Töövaldkonnad
Work ability
Töövõime
Universal design
Universaalne disain
Usher
Usher
Hard of hearing
Vaegkuulja
Mental disability
Vaimupuue
Vaccination
Vaktsineerimine
Government
Valitsus
Readiness
Valmisolek
Pain
Valu
Painkiller
Valuvaigisti
Bleed
Veritsema
Veterinary
Veterinaaria
Injury
Vigastus
Vision
Visioon
Fatigue/vatigue
Väsimus
Equality
Võrdsus
Business management
Ärijuhtimine
Justice
Õiglus
Right
Õigus
Science of law
Õigusteadus
Teaching
Õpetamine
Society
Ühiskond
Roundtable
Ümarlaud